Komunikaty

K O M U N I K A T Y  

Na prośbę pacjentów, został uruchomiony dodatkowy bezpośredni numer telefoniczny do Poradni Dziecięcej naszej Filii przy ul.Sieradzkiej 3 w Opolu – tel. 77 4170167

 

UWAGA – nasz podmiot leczniczy od 01 sierpnia br. bierze udział w realizacji projektu „Profilaktyki zakażeń pneumokokowych” finansowanych w ramach Funduszy Europejskich.

Projekt będzie realizowany w naszych dwóch Przychodniach do dnia 31.12.2018r.

W związku z powyższym dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia, a urodziły się nie później niż do dnia 31.12.2016r (włącznie), mogą zostać bezpłatnie zaszczepione przeciwko pneumokokom szczepionką PREVENAR. Dzieci aby mogły brać udział w projekcie muszą zamieszkiwać jednak na terenie Miasta Opola lub powiatu opolskiego, prudnickiego, nyskiego, kluczborskiego, oleskiego, brzeskiego i namysłowskiego.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Projektu można uzyskać w Punktach Szczepień naszych Przychodni w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72 (tel. 774559799 w.231 lub 774559765 w.231)  i przy ul.Sieradzkiej 3 (tel.774559210 w.202 lub 77-4170167).

 

INNE   INFORMACJE :

Przypominamy, że w Poradni Ogólnej naszej Przychodni macierzystej przy ul.Szarych Szeregów 72 w Opolu obowiązuje tzw. „system numerkowy”, co oznacza, że do Gabinetu Lekarskiego wchodzi Pacjent zgodnie z numerkiem wyświetlanym na ekranie monitora, a który pacjent otrzymuje do ręki przy rejestracji.

Kolejność numerków w danym Gabinecie Lekarskim, można śledzić na monitorze przed gabinetem, na monitorze zbiorczym w poczekalni, a także bezpośrednio na stronie:  www.zwmmalinka.com.pl  (link na naszej stronie głównej u dołu)

Nie przypilnowanie kolejności swojego numerka skutkuje wypadnięciem z kolejki i koniecznością pobrania nowego numerka w Rejestracji Poradni.

Pomiędzy wyświetlanymi numerkami mogą być przyjmowani pojedynczo Pacjenci z uprawnieniami specjalnymi (opisanymi poniżej).

Uprzywilejowani w kolejce do Lekarza i w Aptece :

W oparciu o obowiązujące unormowania prawne (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 17 listopada 2016r z późn.zm) poza kolejnością są obsługiwani :

1)Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi   (na podstawie legitymacji)            2)Zasłużeni Dawcy Przeszczepu   (na podstawie legitymacji)               3)Inwalidzi wojenni i wojskowi   (na podstawie legitymacji)                 4)Kombatanci   (na podstawie legitymacji)                                              5)Kobiety w ciąży   (na podstawie zaświadczenia lekarskiego)            6)Świadczeniobiorcy do 18 r.ż. u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne uposledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym lub w trakcie porodu (na podstawie zaświadczenia lekarskiego)

 

U W A G A :

Po godzinie 18.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy
(Soboty, Niedziele i Święta)
w przypadku zachorowania i konieczności wizyty u Lekarza POZ  lub w razie potrzeby skorzystania z usług Gabinetu Zabiegowego, należy zgłaszać się do :

Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w POZ
SZPITAL WOJEWÓDZKI  w  Opolu  ul.Katowicka  64     (poradnia urazowo-ortopedyczna)       telefon kontaktowy:  778872125

W przypadku nagłego zagrożenie zdrowia i życia
należy korzystać z numerów alarmowych
Ratownictwa Medycznego   112   lub   999.

 

U W A G A  :

Planowe zabiegi leczniczo-diagnostyczne u osób niepełnoletnich do 18r.ż.  wykonywane są wyłącznie w obecności Rodzica lub opiekuna   prawnego.

 

Składanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, przyjmuje na bieżąco osobiście
Dyrektor ds. Lecznictwa  lek.med. J.Bochyński,
w dni powszednie osobiście w godzinach 8.00-14.00,
lub telefonicznie pod nr. telefonu 77-4550116.

Skargi i wnioski można przekazywać również do Sekcji Skarg i Wniosków Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia osobiście w Opolu przy ul.Głogowskiej 37 lub telefonicznie pod nr. telefonu 77-4020182.

Bezpłatna Infolinia Biura Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia działa pod numerem telefonu 800 190 590

 

Zasady rejestracji do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
i zgłaszanie wizyt domowych

1/ Pacjent rejestruje się do wybranego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w danej Poradni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu, osobiście, telefonicznie lub przy udziale osoby trzeciej.
O kolejności rejestracji decyduje kolejność zgłoszenia. Obowiązkiem pacjenta jest przypilnowanie kolejności wejścia (zgodnie z kolejnością rejestracji) do gabinetu lekarskiego.
Nie dotyczy to tzw. przypadków nagłych, które przyjmowane są poza kolejnością

telefony kontaktowe:

Poradnia Ogólna ul.Szarych Szeregów 72 – tel. 77-4559765 w.220  lub  77-4559799 w.220
Poradnia Dziecięca ul.Szarych Szeregów 72 – tel. 77-4559799 w.231 lub 77-4559765 w.231
Poradnia Ogólna ul.Sieradzka 3 (Filia) – tel. 77-4559210 w.201
Poradnia Dziecięca ul.Sieradzka 3 (Filia) – tel. 77-4559210 w.202 lub 77-4170167

2/ Pacjenci w miarę możliwości przyjmowani są na bieżąco, w dniu rejestracji do lekarza.

3/ W przypadku gdy ilość zarejestrowanych pacjentów do danego lekarza przekracza fizycznie możliwości ich przyjęcia przez danego lekarza, pacjenci rejestrowani są do innego lekarza.

4/ Po godzinie 18.00 w dni powszednie i całodobowo w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i świeta) pacjenci zgłaszają się do tzw. Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w POZ

5/ Wizyty lekarskie domowe planowe zgłaszane są osobiście przez rodzinę lub osobę trzecią lub telefonicznie na wyżej podane telefony kontaktowe (zależnie od godziny zgłoszenia i przynależności do danej poradni). Każde zgłoszenie wizyty domowej weryfikowane jest osobiście przez lekarza pod kontem zasadności zgłoszenia.
Planowe wizyty domowe w podstawowej opiece zdrowotnej realizowane są w dni powszednie w godzinach 14.00-15.30.

6/ Stany nagłe wymagające natychmiastowej interwencji lekarza powinny być zgłaszane pod numerami telefonu Ratownictwa Medycznego 999 lub 112.