Komunikaty

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018r rozporządzenia UE  tzw. „RODO”

Szanowni  Pacjenci

Informujemy, że podmiot leczniczy ZWM-Malinka Sp. z o.o.  to spółka prawa handlowego, odpowiedzialna za prowadzenie działalności leczniczo-profilaktycznej z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, działalności profilaktycznej z zakresu Medycyny Pracy oraz działalności sprzedażowej (prowadzonej w Aptece NOWA) dla zarejestrowanych w Polsce produktów leczniczych oraz suplementów diety, wydawanych na receptę i bez recepty.

Spółka „ZWM-Malinka” została utworzona i działa według prawa polskiego, z siedzibą w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72  (wraz z podległą Filią w Opolu przy ul.Sieradzkiej 3).

W celu realizacji powyższych zadań, podmiot leczniczy ZWM-Malinka Sp. z o.o., jako Administrator zbioru danych osobowych swoich pacjentów, przetwarza posiadany zbiór wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wywiązywania się ze swoich zadań.

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  Pacjentów  jest :

 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r,
 • Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r,
 • Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017r,
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 • Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r
 • Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r

Jakie  dane  osobowe  Pacjentów  gromadzimy :

 • imię i nazwisko
 • pesel
 • data urodzenia – wiek
 • adres zamieszkania
 • telefon kontaktowy
 • płeć
 • informacje dotyczące szeroko pojętego stanu zdrowia, tak przeszłego jak i obecnego
 • informacje dotyczące działalności zawodowej pacjenta (m.in. zawód/stanowisko pracy/funkcja, miejsce pracy) i ewentualnie z tym związane zawodowe narażenia zdrowia

Udostępnianie   danych   osobowych   Pacjentów :

Dane osobowe Pacjentów są udostępniane innym podmiotom, upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, Prokuratura, Policja, Zakłady Ubezpieczeniowe, etc) – zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa, między innymi przez Ustawę z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe Pacjentów będą też udostępniane na podstawie Umowy/Porozumienia o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów, zawartej przez Administratora danych, ale wyłącznie w celu realizacji zadań leczniczo-profilaktycznych podmiotu leczniczego ZWM-Malinka Sp. z o.o. (np. realizacja badań diagnostycznych laboratoryjnych, badań RTG, transportu sanitarnego, konsultacji specjalistycznych, etc).

Dane osobowe Pacjentów nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa  pacjenta  i  informacje  dodatkowe :

Dane osobowe i medyczne Pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony Ustawą z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentów przez Administratora danych, przysługuje Pacjentowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazanie Administratorowi danych osobowych Pacjentów jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego podmiot leczniczy realizuje świadczenia leczniczo-profilaktyczne.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator danych nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.)

Informacje kontaktowe :
Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Spółka  ZWM-Malinka  Sp. z o.o. reprezentowana przez Zarząd Spółki, z siedzibą w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72 .

Możesz skontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres: boch@zwmmalinka.com.pl  lub telefonując pod numer:   77-4559765/99  w. 234 lub 238.

Możesz również skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest pan Jacek Kruczek, pisząc na adres:   iodo@jacomp.pl

Spółka ZWM-Malinka Sp. z o.o. jest wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038252,  NIP: 754-26-62-853, Regon-531658412, jest zarejestrowana w Rejestrze podmiotów leczniczych Wojewody Opolskiego pod Nr. 9889, jest też Świadczeniodawcą Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o nr.08R/20319.

Z  poważaniem

Zarząd  Spółki  ZWM-Malinka  Sp. z o.o.


K O M U N I K A T Y 
 

Na prośbę pacjentów, został uruchomiony dodatkowy bezpośredni numer telefoniczny do Poradni Dziecięcej naszej Filii przy ul.Sieradzkiej 3 w Opolu – tel. 77-4170167

 

 

INNE   INFORMACJE :

Przypominamy, że w Poradni Ogólnej naszej Przychodni macierzystej przy ul.Szarych Szeregów 72 w Opolu obowiązuje tzw. „system numerkowy„, co oznacza, że do Gabinetu Lekarskiego wchodzi Pacjent zgodnie z numerkiem wyświetlanym na ekranie monitora, a który pacjent otrzymuje do ręki przy rejestracji.

Kolejność numerków w danym Gabinecie Lekarskim, można śledzić na monitorze przed gabinetem, na monitorze zbiorczym w poczekalni, a także bezpośrednio na stronie:  www.zwmmalinka.com.pl  (link na naszej stronie głównej u dołu)

Nie przypilnowanie kolejności swojego numerka skutkuje wypadnięciem z kolejki i koniecznością pobrania nowego numerka w Rejestracji Poradni.

Pomiędzy wyświetlanymi numerkami mogą być przyjmowani pojedynczo Pacjenci z uprawnieniami specjalnymi (opisanymi poniżej).

Uprzywilejowani w kolejce do Lekarza i w Aptece :

W oparciu o obowiązujące unormowania prawne (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 17 listopada 2016r z późn.zm) poza kolejnością są obsługiwani :

1) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi   (na podstawie legitymacji)            2) Zasłużeni Dawcy Przeszczepu   (na podstawie legitymacji)                  3) Inwalidzi wojenni i wojskowi   (na podstawie książeczki inwalidy – druk ZUS  Rw-51)                                                                                                      4) Kombatanci   (zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich)         5) Kobiety w ciąży   (na podstawie zaświadczenia lekarskiego)               6) Świadczeniobiorcy do 18 r.ż. u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne uposledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym lub w trakcie porodu (na podstawie zaświadczenia lekarskiego)                                                  7) Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności  (na podstawie Orzeczenia stosownej Komisji)                                                                           8) Osoby deportowane do pracy i osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR  (na podstawie legitymacji Szefa Urzędu ds. Kombatantów)                                                                                                         9) Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych  (na podstawie legitymacji odznaki honorowej dla działaczy opozycji antykomunistycznej, legitymacja osoby represjonowanej)


U W A G A :

Po godzinie 18.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy
(Soboty, Niedziele i Święta)
w przypadku zachorowania i konieczności wizyty u Lekarza POZ  lub w razie potrzeby skorzystania z usług Gabinetu Zabiegowego, należy zgłaszać się do :

Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w POZ
SZPITAL WOJEWÓDZKI  w  Opolu  ul.Katowicka  64     (poradnia urazowo-ortopedyczna)       telefon kontaktowy:  778872125

W przypadku nagłego zagrożenie zdrowia i życia
należy korzystać z numerów alarmowych
Ratownictwa Medycznego   112   lub   999

 

U W A G A  :

Planowe zabiegi leczniczo-diagnostyczne u osób niepełnoletnich do 18r.ż.  wykonywane są wyłącznie w obecności Rodzica lub opiekuna   prawnego.

 

Składanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, przyjmuje na bieżąco osobiście
Dyrektor ds. Lecznictwa  lek.med. Jarosław Bochyński,
w dni powszednie w godz. 8.00-14.00,  w Przychodni przy ul.Szarych Szeregów 72 w Opolu  lub  pod nr. telefonu 77-4550116.

lub

osobiście Kierownik Filii Przychodni w dni powszednie w godz. 8.00-14.00, w Poradni Dziecięcej Filii Przychodni przy ul.Sieradzkiej 3 w Opolu  lub pod nr. telefonu 77-4170167, 77-4559210 w.202

natomiast

Skargi i wnioski w sprawach pracowniczych, przyjmuje Prezes Zarządu mgr Lidia Sołtys, w dni powszednie w godz.  8.00-14.00, w Przychodni przy ul.Szarych Szeregów 72 w Opolu  lub pod nr.telefonu 77-4559799 / 65   w.238

Skargi i wnioski można przekazywać również do Sekcji Skarg i Wniosków Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia osobiście w Opolu przy ul.Głogowskiej 37 lub telefonicznie pod nr. telefonu 77-4020182.

 

Zasady rejestracji do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
i zgłaszanie wizyt domowych

1/ Pacjent rejestruje się do wybranego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w danej Poradni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu, osobiście, telefonicznie lub przy udziale osoby trzeciej.
O kolejności rejestracji decyduje kolejność zgłoszenia. Obowiązkiem pacjenta jest przypilnowanie kolejności wejścia (zgodnie z kolejnością rejestracji) do gabinetu lekarskiego.
Nie dotyczy to tzw. przypadków nagłych, które przyjmowane są poza kolejnością oraz osób uprzywilejowanych zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi.

telefony kontaktowe:

Poradnia Ogólna ul.Szarych Szeregów 72 – tel. 77-4559765 w.220  lub  77-4559799/65  w.220
Poradnia Dziecięca ul.Szarych Szeregów 72 – tel. 77-4559799 w.231 lub 77-4559765/99  w.231
Poradnia Ogólna ul.Sieradzka 3 (Filia) – tel. 77-4559210  w.201
Poradnia Dziecięca ul.Sieradzka 3 (Filia) – tel. 77-4559210  w.202 lub bezpośrednio  77-4170167

2/ Pacjenci w miarę możliwości przyjmowani są na bieżąco, w dniu rejestracji do lekarza.

3/ W przypadku gdy ilość zarejestrowanych pacjentów do danego lekarza przekracza fizycznie możliwości ich przyjęcia przez danego lekarza, pacjenci rejestrowani są do innego lekarza.

4/ Po godzinie 18.00 w dni powszednie i całodobowo w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) pacjenci zgłaszają się do tzw. Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w POZ

5/ Wizyty lekarskie domowe planowe zgłaszane są osobiście przez rodzinę lub osobę trzecią lub telefonicznie na wyżej podane telefony kontaktowe (zależnie od godziny zgłoszenia i przynależności do danej poradni). Każde zgłoszenie wizyty domowej weryfikowane jest osobiście przez lekarza pod kontem zasadności zgłoszenia.
Planowe wizyty domowe w podstawowej opiece zdrowotnej realizowane są w dni powszednie w godzinach 14.00-15.30.

6/ Stany nagłe wymagające natychmiastowej interwencji lekarza powinny być zgłaszane pod numerami telefonu Ratownictwa Medycznego:   999  lub  112.