Komunikaty

 

UWAGA: 

ze względu na pandemię Covid-19 w naszych obu Przychodniach obowiązują podstawowe zasady zachowania reżimu sanitarnego, tj. noszenie maseczek, dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego odstępu pomiędzy osobami

 

Szanowni  Pacjenci  !

Możliwość dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej istnieje  bądź po dokonaniu rejestracji telefonicznej,  bądź  po osobistym kontakcie z personelem medycznym Rejestracji danej Poradni   (nasze Przychodnie są w pełni otwarte).  Kontakt z personelem fachowym naszych Poradni istnieje również poprzez osobę trzecią, jeżeli kontakt osobisty Pacjenta nie jest możliwy. Pacjenci po dokonaniu rejestracji do Lekarza, przyjmowani są w miarę możliwości tego samego dnia lub dnia następnego, jako tzw. przyjęcia bieżące, chyba że życzenie Pacjenta jest inne (na przykład w oczekiwaniu na badania dodatkowe) lub nie istnieje potrzeba przyjęcia natychmiastowego, wtedy wyznaczany jest planowy termin przyjęcia (na określony dzień i na określoną godzinę) w uzgodnieniu z Pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym. Istnieje również możliwość kontaktu z naszym personelem poprzez zostawienie pisemnej prośby o kontakt telefoniczny lub wypisanie recept na leki stale pobierane, w specjalnej „skrzynce podawczej” umieszczonej przy wejściu głównym obu naszych Przychodni.

Pacjenci w stanach nagłych przyjmowani są bezzwłocznie, bez potrzeby rejestracji !

Nadal funkcjonuje również system TELEPORAD  W  PODSTAWOWEJ  OPIECE  ZDROWOTNEJ

W oparciu o  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (z późniejszymi zmianami) podmiot leczniczy ZWM-Malinka Sp. z o.o. informuje na stronach obok, o formie i organizacji udzielania teleporad dla swoich pacjent. Dodatkowo przedstawiamy Instrukcję o sposobie wystawiania i realizacji :    e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne oraz Instrukcję o sposobie zlecania i realizacji zleceń na badania dodatkowe w naszym podmiocie leczniczym. Informujemy równiez o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Skargi i Wnioski można składać bezpośrednio do Dyrektora ds. lecznictwa podmiotu leczniczego ZWM-Malinka Sp. z o.o. pod numerem telefonu :        77-4550116.

UWAGA (!)  wszystkie przeprowadzane rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, w przypadku braku akceptacji tej zasady, prosimy o kontakt osobisty z personelem naszych Przychodni.

U W A G A  !!!

Po godzinie 18.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy
(Soboty, Niedziele i Święta)
w przypadku zachorowania i konieczności wizyty u Lekarza POZ  lub w razie potrzeby skorzystania z usług Gabinetu Zabiegowego, należy zgłaszać się do :

Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w POZ :
SZPITAL WOJEWÓDZKI  w  Opolu  ul.Katowicka  64     (Poradnia urazowo-ortopedyczna)    –   telefon kontaktowy:  77 8872125

W przypadku nagłego zagrożenie zdrowia i życia
należy korzystać z numerów alarmowych
Ratownictwa Medycznego   112   lub   999

Dodatkowo  czynne  są  całodobowo  informacyjne  numery telefonów :

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia :                      800-190-590

Wojewódzka Stacja SANEPIDu w Opolu :                           604958325

Powiatowa Stacja SANEPIDu  w Opolu :                              512082606

Oddział Chorób Zakaźnych  w Opolu :                                77-4433100

 

 

U W A G A     –      R O D O :

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018r rozporządzenia UE  tzw. „RODO”

Szanowni  Pacjenci

Informujemy, że podmiot leczniczy ZWM-Malinka Sp. z o.o.  to spółka prawa handlowego, odpowiedzialna za prowadzenie działalności leczniczo-profilaktycznej z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, działalności profilaktycznej z zakresu Medycyny Pracy oraz działalności sprzedażowej (prowadzonej w Aptece NOWA) dla zarejestrowanych w Polsce produktów leczniczych oraz suplementów diety, wydawanych na receptę i bez recepty.

Spółka „ZWM-Malinka” została utworzona i działa według prawa polskiego, z siedzibą w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72  (wraz z podległą Filią w Opolu przy ul.Sieradzkiej 3).

W celu realizacji powyższych zadań, podmiot leczniczy ZWM-Malinka Sp. z o.o., jako Administrator zbioru danych osobowych swoich pacjentów, przetwarza posiadany zbiór wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wywiązywania się ze swoich zadań.

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  Pacjentów  jest :

 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r,
 • Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r,
 • Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017r,
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 • Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r
 • Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r

Jakie  dane  osobowe  Pacjentów  gromadzimy :

 • imię i nazwisko
 • pesel
 • data urodzenia – wiek
 • adres zamieszkania
 • telefon kontaktowy
 • płeć
 • informacje dotyczące szeroko pojętego stanu zdrowia, tak przeszłego jak i obecnego
 • informacje dotyczące działalności zawodowej pacjenta (m.in. zawód/stanowisko pracy/funkcja, miejsce pracy) i ewentualnie z tym związane zawodowe narażenia zdrowia

Udostępnianie   danych   osobowych   Pacjentów :

Dane osobowe Pacjentów są udostępniane innym podmiotom, upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, Prokuratura, Policja, Zakłady Ubezpieczeniowe, etc) – zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa, między innymi przez Ustawę z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe Pacjentów będą też udostępniane na podstawie Umowy/Porozumienia o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów, zawartej przez Administratora danych, ale wyłącznie w celu realizacji zadań leczniczo-profilaktycznych podmiotu leczniczego ZWM-Malinka Sp. z o.o. (np. realizacja badań diagnostycznych laboratoryjnych, badań RTG, transportu sanitarnego, konsultacji specjalistycznych, etc).

Dane osobowe Pacjentów nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa  pacjenta  i  informacje  dodatkowe :

Dane osobowe i medyczne Pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony Ustawą z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentów przez Administratora danych, przysługuje Pacjentowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazanie Administratorowi danych osobowych Pacjentów jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego podmiot leczniczy realizuje świadczenia leczniczo-profilaktyczne.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator danych nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.)

Informacje kontaktowe :
Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Spółka  ZWM-Malinka  Sp. z o.o. reprezentowana przez Zarząd Spółki, z siedzibą w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72 .

Możesz skontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres: boch@zwmmalinka.com.pl  lub telefonując pod numer:   77-4559765/99  w. 234 lub 238.

Możesz również skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest pan Jacek Kruczek, pisząc na adres:   iodo@jacomp.pl

Spółka ZWM-Malinka Sp. z o.o. jest wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038252,  NIP: 754-26-62-853, Regon-531658412, jest zarejestrowana w Rejestrze podmiotów leczniczych Wojewody Opolskiego pod Nr. 9889, jest też Świadczeniodawcą Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o nr.08R/20319.

Z  poważaniem

Zarząd  Spółki  ZWM-Malinka  Sp. z o.o.

 

INNE   INFORMACJE :

Uprzywilejowani w kolejce do Lekarza :

W oparciu o obowiązujące unormowania prawne (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 17 listopada 2016r z późn.zm) poza kolejnością są obsługiwani :

1)  Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi   (uprawnia:  „Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydana przez Zarząd Główny/Okręgowy PCK)                                                                                     2)  Inwalidzi Wojskowi   (uprawnia:  „Ksiązka inwalidy wojennego i wojskowego” wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51)                           3)   Inwalidzi Wojenni   (uprawnia:  „Książka inwalidy wojennego-wojskowego” wydana przez ZUS  o symbolu ZUS Rw-51)                             4)  Kombatanci   (uprawnia:  „Zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych” wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)                                                   5)  Zasłużeni Dawcy Przeszczepu    (uprawnia:  „Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu” wydana przez Ministra Zdrowia)                                                                                                                                                                                          6)  Działacze opozycji antykomunistycznej, Osoby represjonowane z powodów politycznych, Osoby deportowane do pracy przymusowej, Osoby osadzone w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR  (uprawnia:  Legitymacja wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)                                                                                            7)  Kobiety w ciąży   (uprawnia:  Zaświadczenie lekarskie)                     8)  Świadczeniobiorcy do 18 r.ż. u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne uposledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym lub w trakcie porodu (uprawnia:   Zaświadczenie  lekarskie)                                                         9)  Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności  (uprawnia:   Orzeczenie Komisji Lekarskiej ds. Niepełnosprawności)                                                                                                                                        

U W A G A  :

Planowe zabiegi leczniczo-diagnostyczne u osób niepełnoletnich do 18 r.ż.  wykonywane są wyłącznie w obecności Rodzica lub Opiekuna   prawnego.

Składanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski związane ściśle z udzielaniem świadczeń medycznych, przyjmuje na bieżąco, osobiście
Dyrektor ds. Lecznictwa  lek.med. Jarosław Bochyński,
w dni powszednie w godz. 8.00-14.00,  w Przychodni przy ul.Szarych Szeregów 72 w Opolu  lub  pod nr. telefonu 77-4550116.

Skargi i wnioski w sprawach pracowniczych i organizacyjnych, przyjmuje Prezes Zarządu mgr Lidia Sołtys, w dni powszednie w godz.  8.00-14.00, w Przychodni przy ul.Szarych Szeregów 72 w Opolu  lub pod nr.telefonu 77-4559799 / 65   w.238.

Skargi i wnioski można przekazywać również do Sekcji Skarg i Wniosków Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia osobiście w Opolu przy ul.Głogowskiej 37 lub telefonicznie pod nr. telefonu 77-4020182.

Zasady rejestracji do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
i zgłaszanie wizyt domowych

1/ Pacjent rejestruje się do wybranego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w danej Poradni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu, osobiście lub przy udziale osoby trzeciej  lub telefonicznie lub pozostawiając pisemna prośbę o kontakt (Teleporadę) w stosownej skrzynce przy drzwiach wejściowych obu naszych Przychodni.

2/ Pacjenci w miarę możliwości przyjmowani są na bieżąco, w dniu rejestracji do lekarza lub w dniu następnym, jeżeli pozwala na to stan zdrowia Pacjenta, w ramach tzw. przyjęć bieżących. Jest także możliwość uzgodnienia wizyty w terminie dalszym (na określony dzień i godzinę) w ramach tzw. przyjęć planowych, gdy nie istnieje potrzeba pilnego kontaktu z lekarzem (na przykład chodzi o wydanie zaświadczenia, etc).

3/ W przypadku gdy ilość zarejestrowanych pacjentów do konkretnego lekarza, do którego chciałby Pacjent trafić, przekracza fizycznie możliwości ich przyjęcia przez tego lekarza, pacjenci rejestrowani są do innego lekarza.

4/ Po godzinie 18.00 w dni robocze i całodobowo w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) Pacjenci zgłaszają się do tzw. Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w POZ organizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

5/ Wizyty lekarskie domowe planowe zgłaszane są osobiście przez rodzinę lub osobę trzecią lub telefonicznie na wyżej podane telefony kontaktowe (zależnie od godziny zgłoszenia i przynależności do danej Poradni). Każde zgłoszenie wizyty domowej weryfikowane jest osobiście przez lekarza pod kontem zasadności zgłoszenia.
Planowe wizyty domowe w podstawowej opiece zdrowotnej realizowane są w dni powszednie w godzinach 14.00-15.30, w kolejności zgłoszeń.

6/ Stany nagłe wymagające natychmiastowej interwencji lekarza powinny być zgłaszane pod numerami telefonu Ratownictwa Medycznego:   999  lub  112.