Komunikaty

 

UWAGA    koronawirus   !!!

Szanowni  Pacjenci  !

Z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniami koronawirusem oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentom i personelowi medycznemu,możliwość dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej istnieje  po dokonaniu rejestracji telefonicznej  lub  po osobistym kontakcie z personelem medycznym Rejestracji danej Poradni   (nasze Przychodnie od dawna są otwarte). Nie dotyczy to stanów nagłych, gdzie pacjenci przyjmowani są bezzwłocznie.

Nadal funkcjonuje również system TELEPORAD  W  PODSTAWOWEJ  OPIECE  ZDROWOTNEJ

W oparciu o  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej podmiot leczniczy ZWM-Malinka Sp. z o.o. informuje poniżej o formie i organizacji udzielania teleporad dla swoich pacjentów w Przychodni i Filii Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu :

1)    Formy udzielania teleporad, sposób nawiązania kontaktu z pacjentem oraz ustalenie terminu teleporady :

-  teleporady udzielane są telefonicznie przez Lekarzy POZ i Pielęgniarki POZ w określonych terminach, uzgodnionych w trakcie rejestracji teleporady, dokonanej  telefonicznie, osobiście lub poprzez osobę drugą

Dla pacjentów Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72   jesteśmy dostępni  w godzinach 8.00-18.00 pod numerami telefonów  :

Rejestracja Poradni Ogólnej   (dla dorosłych)

77-4559765  w.220   lub   77-4559799  w.220

lub    608 242 298

Rejestracja  Poradni  Dziecięcej

77-4559799  w.231    lub    77-4559765  w.231

lub     608 242 256

Dla pacjentów Filii Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Sieradzkiej 3   jesteśmy dostępni   w  godzinach  8.00-15.00  pod numerami telefonów :

Rejestracja Poradni Ogólnej   (dla dorosłych)

77-4559210   w.201     lub      608 242 379

Rejestracja  Poradni  Dziecięcej

77-4170167    lub    77-4559210  w.202

lub      608 241 904  – Lekarz Pediatra

 W godzinach  15.00 – 18.00  pacjenci Filii  Przychodni przy ul.Sieradzkiej 3 w Opolu dzwonią na numery Przychodni macierzystej przy ul.Szarych Szeregów 72  w Opolu

 

2)     realizacja świadczenia zdrowotnego w formie teleporady :

 • przed udzieleniem teleporady w formie telefonicznej należy ustalić tożsamość pacjenta na podstawie uzyskania danych od dzwoniącego pacjenta lub jego ustawowego opiekuna, zgodnych z art.25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2020r poz.849) – dla pacjenta jest to: nazwisko, imię, data urodzenia, oznaczenie płci, adres zamieszkania, pesel – dla opiekuna ustawowego:  nazwisko, imię, adres zamieszkania,

 • w przypadku bezpośredniego połączenia telefonicznego pacjenta z Lekarzem POZ lub Pielęgniarką POZ, teleporada udzielana jest bezzwłocznie, jeżeli umożliwia to problem zdrowotny z jakim dzwoni pacjent, co po zebraniu wywiadu ustala osoba udzielająca teleporady,

 • w przypadkach gdy telefon odbiera osoba nieuprawniona do udzielenia teleporady, od dzwoniącego pacjenta pobierany jest numer zwrotny telefonu i uzgadniany jest termin teleporady, którą udzieli świadczeniodawca POZ dzwoniąc do pacjenta,

 • brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z pacjentem w uzgodnionym wzajemnie terminie udzielenia teleporady, po podjęciu przez Świadczeniodawcę POZ trzykrotnej próby połączenia, w odstępach nie krótszych niż 5 minut, skutkuje anulowaniem zaplanowanego terminu teleporady,

 • każdy pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym,

 • dodatkowo w przypadku, gdy z uwagi na stan zdrowia pacjenta, nie jest możliwe zrealizowanie świadczenia w formie teleporady, zostaje ustalony termin i forma bezpośredniego kontaktu pacjenta z personelem medycznym – okoliczności te powinny być ustalone w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,

 • osoba udzielająca teleporady jest zobowiązana dokonać adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta o fakcie realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

3)     W trakcie realizacji teleporady przez Lekarza POZ, w zależności od decyzji Lekarza POZ, pacjent może otrzymać:  e-receptę, e-skierowanie do Specjalisty, e-zlecenie na wyroby medyczne, e-zwolnienie chorobowe, e-zlecenie na badania dodatkowe (laboratoryjne lub obrazowe – zgodne z zakresem badań w POZ)  lub dokonać ustalenia terminu wizyty osobistej w Przychodni, jeżeli taka będzie zachodziła potrzeba.

Lekarz poinformuje pacjenta o formie „odbioru” i bezpośredniej realizacji wystawionych recept, skierowań lub innych zleceń.

4)    Każdy pacjent w ramach teleporady, ma prawo złożyć telefonicznie, osobie udzielającej teleporady zlecenie na wypisanie recepty na przedłużenie leków stale pobieranych, przy stabilnym stanie zdrowia.

Po wypisaniu przez Lekarza e-recepty Świadczeniodawca POZ przekazuje pacjentowi (telefonicznie lub w formie SMSa) kod recepty do realizacji w Aptece.  Kod recepty i skierowań jest także dostepny na indywidualnym Internetowym Koncie Pacjenta.

5)    Zlecenie na przedłużenie leków stale pobieranych pacjent może złożyć również w formie papierowej do skrzynki kontaktowej, umieszczonej przy drzwiach wejściowych (po prawej stronie) do Poradni Ogólnej zarówno w Przychodni, jak i w Filii Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu, koniecznie podając zwrotny-kontaktowy numer telefonu oraz podstawowe dane identyfikacyjne.

6)    Każdy pacjent może założyć Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w oparciu o instrukcje zawarte na stronie www Ministerstwa Zdrowia :

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

7)    Skargi i Wnioski można składać bezpośrednio do Dyrektora ds. lecznictwa podmiotu leczniczego ZWM-Malinka Sp. z o.o. pod numerem telefonu:        77-4550116.

UWAGA (!)  wszystkie przeprowadzane rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane

Badania  LABORATORYJNE :

Rejestracja  telefoniczna  na  badania laboratoryjne  do Punktu Pobrań Laboratorium „Diagnostyka/LOMA”  w  naszej  Przychodni  NZOZ  „ZWM-Malinka” w Opolu  przy  ul.Szarych Szeregów 72

pod  numerami  telefonów :

77-4559799  w.220      lub       77-4559765  w.220    lub     608242298

Badania  laboratoryjne  wykonywane  są również  bez konieczności  rejestracji  bezpośrednio  w  siedzibie  Laboratorium „Diagnostyka/LOMA”  w  Opolu przy ul. Juliana Tuwima 1       w  godzinach:   6.15 – 11.00

(przed zmianą była to  ul. Obrońców Stalingradu 61)

 

Rejestracja  Poradni  Medycyny  Pracy  oraz  Pracowni  USG :

rejestracja wyłącznie telefonicznie pod numerami telefonów :      77-4559765  w.220     lub    77-4559799   w.220   lub   608242298

BADANIA   RTG :

Badania RTG są wykonywane tak jak dotychczas w specjalistycznym Szpitalu Ginekologicznym w Opolu przy ul.Reymonta, na podstawie wzajemnej Umowy

U W A G A  !!!

Po godzinie 18.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy
(Soboty, Niedziele i Święta)
w przypadku zachorowania i konieczności wizyty u Lekarza POZ  lub w razie potrzeby skorzystania z usług Gabinetu Zabiegowego, należy zgłaszać się do :

Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w POZ :
SZPITAL WOJEWÓDZKI  w  Opolu  ul.Katowicka  64     (Poradnia urazowo-ortopedyczna)    –   telefon kontaktowy:  77 8872125

W przypadku nagłego zagrożenie zdrowia i życia
należy korzystać z numerów alarmowych
Ratownictwa Medycznego   112   lub   999

Dodatkowo  czynne  są  całodobowo  informacyjne  numery telefonów :

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia :                      800-190-590

Wojewódzka Stacja SANEPIDu w Opolu :                           604958325

Powiatowa Stacja SANEPIDu  w Opolu :                              512082606

Oddział Chorób Zakaźnych  w Opolu :                                77-4433100

 

 

U W A G A     –      R O D O :

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018r rozporządzenia UE  tzw. „RODO”

Szanowni  Pacjenci

Informujemy, że podmiot leczniczy ZWM-Malinka Sp. z o.o.  to spółka prawa handlowego, odpowiedzialna za prowadzenie działalności leczniczo-profilaktycznej z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, działalności profilaktycznej z zakresu Medycyny Pracy oraz działalności sprzedażowej (prowadzonej w Aptece NOWA) dla zarejestrowanych w Polsce produktów leczniczych oraz suplementów diety, wydawanych na receptę i bez recepty.

Spółka „ZWM-Malinka” została utworzona i działa według prawa polskiego, z siedzibą w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72  (wraz z podległą Filią w Opolu przy ul.Sieradzkiej 3).

W celu realizacji powyższych zadań, podmiot leczniczy ZWM-Malinka Sp. z o.o., jako Administrator zbioru danych osobowych swoich pacjentów, przetwarza posiadany zbiór wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wywiązywania się ze swoich zadań.

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  Pacjentów  jest :

 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r,
 • Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r,
 • Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017r,
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 • Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r
 • Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r

Jakie  dane  osobowe  Pacjentów  gromadzimy :

 • imię i nazwisko
 • pesel
 • data urodzenia – wiek
 • adres zamieszkania
 • telefon kontaktowy
 • płeć
 • informacje dotyczące szeroko pojętego stanu zdrowia, tak przeszłego jak i obecnego
 • informacje dotyczące działalności zawodowej pacjenta (m.in. zawód/stanowisko pracy/funkcja, miejsce pracy) i ewentualnie z tym związane zawodowe narażenia zdrowia

Udostępnianie   danych   osobowych   Pacjentów :

Dane osobowe Pacjentów są udostępniane innym podmiotom, upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, Prokuratura, Policja, Zakłady Ubezpieczeniowe, etc) – zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa, między innymi przez Ustawę z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe Pacjentów będą też udostępniane na podstawie Umowy/Porozumienia o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów, zawartej przez Administratora danych, ale wyłącznie w celu realizacji zadań leczniczo-profilaktycznych podmiotu leczniczego ZWM-Malinka Sp. z o.o. (np. realizacja badań diagnostycznych laboratoryjnych, badań RTG, transportu sanitarnego, konsultacji specjalistycznych, etc).

Dane osobowe Pacjentów nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa  pacjenta  i  informacje  dodatkowe :

Dane osobowe i medyczne Pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony Ustawą z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentów przez Administratora danych, przysługuje Pacjentowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazanie Administratorowi danych osobowych Pacjentów jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego podmiot leczniczy realizuje świadczenia leczniczo-profilaktyczne.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator danych nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.)

Informacje kontaktowe :
Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Spółka  ZWM-Malinka  Sp. z o.o. reprezentowana przez Zarząd Spółki, z siedzibą w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72 .

Możesz skontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres: boch@zwmmalinka.com.pl  lub telefonując pod numer:   77-4559765/99  w. 234 lub 238.

Możesz również skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest pan Jacek Kruczek, pisząc na adres:   iodo@jacomp.pl

Spółka ZWM-Malinka Sp. z o.o. jest wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038252,  NIP: 754-26-62-853, Regon-531658412, jest zarejestrowana w Rejestrze podmiotów leczniczych Wojewody Opolskiego pod Nr. 9889, jest też Świadczeniodawcą Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o nr.08R/20319.

Z  poważaniem

Zarząd  Spółki  ZWM-Malinka  Sp. z o.o.


K O M U N I K A T Y 
 

Na prośbę pacjentów, został uruchomiony dodatkowy bezpośredni numer telefoniczny do Poradni Dziecięcej naszej Filii przy ul.Sieradzkiej 3 w Opolu – tel. 77-4170167

 

 

INNE   INFORMACJE :

W Poradni Ogólnej naszej Przychodni macierzystej przy ul.Szarych Szeregów 72 w Opolu obowiązuje system numerkowy, a numerki są wyświetlane na ekranach monitorów.  Dodatkowo kolejność numerków w danym Gabinecie Lekarskim w tej Poradni można śledzić bezpośrednio na naszej stronie www :  www.zwmmalinka.com.pl          (link na naszej stronie głównej u dołu)

Nie przypilnowanie kolejności swojego numerka skutkuje każdorazowo „wypadnięciem” z kolejki i koniecznością pobrania nowego numerka w Rejestracji Poradni, na koniec kolejki.

Pomiędzy wyświetlanymi numerkami kolejki mogą być przyjmowani pojedynczo (na zmianę z Pacjentami z kolejki) Pacjenci z uprawnieniami specjalnymi (opisanymi poniżej), zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi.

Uprzywilejowani w kolejce do Lekarza :

W oparciu o obowiązujące unormowania prawne (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 17 listopada 2016r z późn.zm) poza kolejnością są obsługiwani :

1)  Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi   (uprawnia:  „Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydana przez Zarząd Główny/Okręgowy PCK)                                                                                     2)  Inwalidzi Wojskowi   (uprawnia:  „Ksiązka inwalidy wojennego i wojskowego” wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51)                           3)   Inwalidzi Wojenni   (uprawnia:  „Książka inwalidy wojennego-wojskowego” wydana przez ZUS  o symbolu ZUS Rw-51)                             4)  Kombatanci   (uprawnia:  „Zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych” wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)                                                   5)  Zasłużeni Dawcy Przeszczepu    (uprawnia:  „Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu” wydana przez Ministra Zdrowia)                                                                                                                                                                                          6)  Działacze opozycji antykomunistycznej, Osoby represjonowane z powodów politycznych, Osoby deportowane do pracy przymusowej, Osoby osadzone w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR  (uprawnia:  Legitymacja wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)                                                                                            7)  Kobiety w ciąży   (uprawnia:  Zaświadczenie lekarskie)                     8)  Świadczeniobiorcy do 18 r.ż. u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne uposledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym lub w trakcie porodu (uprawnia:   Zaświadczenie  lekarskie)                                                         9)  Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności  (uprawnia:   Orzeczenie Komisji Lekarskiej ds. Niepełnosprawności)                                                                                                                                        

U W A G A  :

Planowe zabiegi leczniczo-diagnostyczne u osób niepełnoletnich do 18r.ż.  wykonywane są wyłącznie w obecności Rodzica lub Opiekuna   prawnego.

 

Składanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski związane ściśle z udzielaniem świadczeń medycznych, przyjmuje na bieżąco, osobiście
Dyrektor ds. Lecznictwa  lek.med. Jarosław Bochyński,
w dni powszednie w godz. 8.00-14.00,  w Przychodni przy ul.Szarych Szeregów 72 w Opolu  lub  pod nr. telefonu 77-4550116.

Skargi i wnioski w sprawach pracowniczych i organizacyjnych, przyjmuje Prezes Zarządu mgr Lidia Sołtys, w dni powszednie w godz.  8.00-14.00, w Przychodni przy ul.Szarych Szeregów 72 w Opolu  lub pod nr.telefonu 77-4559799 / 65   w.238.

Skargi i wnioski można przekazywać również do Sekcji Skarg i Wniosków Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia osobiście w Opolu przy ul.Głogowskiej 37 lub telefonicznie pod nr. telefonu 77-4020182.

 

Zasady rejestracji do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
i zgłaszanie wizyt domowych

1/ Pacjent rejestruje się do wybranego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w danej Poradni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu, osobiście, telefonicznie lub przy udziale osoby trzeciej.
O kolejności rejestracji decyduje kolejność zgłoszenia. Obowiązkiem pacjenta jest przypilnowanie kolejności wejścia (zgodnie z kolejnością rejestracji) do gabinetu lekarskiego.
Nie dotyczy to tzw. przypadków nagłych, które przyjmowane są poza kolejnością oraz osób uprzywilejowanych zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi.

telefony kontaktowe:

Poradnia Ogólna ul.Szarych Szeregów 72 – tel. 77-4559765 w.220  lub  77-4559799/65  w.220   lub   608 242 298
Poradnia Dziecięca ul.Szarych Szeregów 72 – tel. 77-4559799 w.231 lub 77-4559765/99  w.231   lub   608 242 256
Poradnia Ogólna ul.Sieradzka 3 (Filia) – tel. 77-4559210  w.201   lub   608 242 379
Poradnia Dziecięca ul.Sieradzka 3 (Filia) – tel. 77-4559210  w.202   lub   77-4170167   lub   608 241 904

2/ Pacjenci w miarę możliwości przyjmowani są na bieżąco, w dniu rejestracji do lekarza.

3/ W przypadku gdy ilość zarejestrowanych pacjentów do danego lekarza przekracza fizycznie możliwości ich przyjęcia przez danego lekarza, pacjenci rejestrowani są do innego lekarza.

4/ Po godzinie 18.00 w dni powszednie i całodobowo w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) pacjenci zgłaszają się do tzw. Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w POZ

5/ Wizyty lekarskie domowe planowe zgłaszane są osobiście przez rodzinę lub osobę drugą lub telefonicznie na wyżej podane telefony kontaktowe (zależnie od godziny zgłoszenia i przynależności do danej Poradni). Każde zgłoszenie wizyty domowej weryfikowane jest osobiście przez lekarza pod kontem zasadności zgłoszenia.
Planowe wizyty domowe w podstawowej opiece zdrowotnej realizowane są w dni powszednie w godzinach 14.00-15.30.

6/ Stany nagłe wymagające natychmiastowej interwencji lekarza powinny być zgłaszane pod numerami telefonu Ratownictwa Medycznego:   999  lub  112.