Teleporada

Standardy organizacyjne teleporady

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

w podmiocie leczniczym ZWM-Malinka Sp. z o.o.

 

W oparciu o  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r (z późniejszymi zmianami) w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), podmiot leczniczy ZWM-Malinka Sp. z o.o. informuje poniżej o formie, organizacji i realizacji udzielania teleporad dla pacjentów POZ w Przychodni i Filii Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu.

UWAGA :

Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie personelu medycznego z pacjentem (nie poprzez teleporadę), obejmują świadczenia udzielane :

1) w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, ale z wyłączeniem świadczeń :

- gdy lekarz wystawia receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,

- gdy uprawniona pielęgniarka wystawia receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,

- związanych z wydaniem zaświadczenia,

2) podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza lub pielęgniarkę, wskazanych w nowo-złożonej przez pacjenta deklaracji wyboru w podstawowej opiece zdrowotnej,

3) w związku z choroba przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

4) w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

5) dzieciom do 6 roku życia, poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

Z wyłączeniem świadczeń udzielanych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2, kiedy lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2-roku życia, których stan zdrowia jest oceniany poprzez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego.

W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela pacjentowi, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania. Podczas porady albo teleporady, o której mowa w zdaniu drugim, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych. Zakończenie izolacji w warunkach domowych następuje po udzieleniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.

Teleporady :

1)    formy udzielania teleporad oraz sposób nawiązania kontaktu pacjenta ze świadczeniodawcą POZ :

-  teleporady udzielane są telefonicznie przez lekarzy POZ i pielęgniarki POZ,

- sposób nawiązania kontaktu pomiędzy świadczeniodawcą, a pacjentem w celu udzielenia teleporady lub ustalenia terminu teleporady realizowany jest :

- poprzez kontakt bezpośredni z pacjentem lub osoba trzecią działającą w imieniu pacjenta,

- w formie pisemnej, w ramach złożonego przez pacjenta zlecenia w „skrzynce podawczej” umiejscowionej przy wejściach głównych do obu naszych Przychodni,

- poprzez kontakt telefoniczny na poniższe numery telefonów:

– dla pacjentów Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72   jesteśmy dostępni  w godzinach 8.00-18.00 pod numerami telefonów :

Rejestracja Poradni Ogólnej   (dla dorosłych)

77-4559765 w.220    lub   77-4559799 w.220   lub    608 242 298

Rejestracja  Poradni  Dziecięcej

77-4559799 w.231    lub   77-4559765 w.231   lub     608 242 256

– dla pacjentów Filii Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Sieradzkiej 3 jesteśmy dostępni w godzinach 8.00-15.00  pod numerami telefonów :

Rejestracja Poradni Ogólnej  (dla dorosłych)

77-4559210 w.201     lub      608 242 379

Rejestracja Poradni Dziecięcej

77-4170167     lub    77-4559210 w.202     lub      608 241 904

– w godzinach  15.00-18.00  pacjenci Filii Przychodni przy ul.Sieradzkiej 3 w Opolu dzwonią na numery telefonów Przychodni „macierzystej” przy ul.Szarych Szeregów 72  w Opolu.

Powyższe numery telefonów kontaktowych zostały przekazane również do wiadomości do Narodowego Funduszu Zdrowia.

2)     realizacja świadczenia zdrowotnego w formie teleporady oraz ustalenie terminu teleporady

  • przed udzieleniem teleporady w formie telefonicznej należy ustalić tożsamość pacjenta na podstawie uzyskania danych od dzwoniącego pacjenta lub jego ustawowego opiekuna, zgodnych z art.25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2020r poz.849) – dla pacjenta jest to: nazwisko, imię, data urodzenia, oznaczenie płci, adres zamieszkania, pesel – dla opiekuna ustawowego:  nazwisko, imię, adres zamieszkania,
  • w przypadku bezpośredniego połączenia telefonicznego pacjenta z lekarzem POZ lub pielęgniarką POZ, teleporada udzielana jest bezzwłocznie,
  • w innym przypadku, teleporada realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia przez pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego) potrzeby skorzystania z teleporady,
  • jest możliwość realizacji teleporady w terminie późniejszym niż w określonym powyżej (np. w oczekiwaniu na otrzymanie wyników badań dodatkowych), ale wyłącznie w terminie ustalonym z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym,
  • w trakcie realizacji teleporady przez świadczeniodawcę POZ w uzgodnionym terminie, brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z pacjentem, po podjęciu przez świadczeniodawcę POZ co najmniej trzykrotnej próby połączenia, w odstępach nie krótszych niż 5 minut, skutkuje anulowaniem zaplanowanego terminu teleporady, co należy zanotować w dokumentacji medycznej pacjenta,
  • każdy pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym,
  • dodatkowo w przypadku, gdy z uwagi na stan zdrowia pacjenta, lekarz POZ lub pielęgniarka POZ zdecyduje, że nie wystarczające jest zrealizowanie świadczenia medycznego w formie teleporady, zostaje wtedy ustalony termin i forma bezpośredniego kontaktu pacjenta z personelem medycznym – okoliczności te powinny być ustalone w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,
  • przeprowadzenie teleporady powinno gwarantować poufność oraz brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych telefonicznie,
  • w przypadku przekazywania odwzorowania dokumentacji medycznej pacjentowi, w formie plików informatycznych, na wskazany przez pacjenta adres mailowy, może się to odbywać wyłącznie w postaci wiadomości zaszyfrowanych ostatnimi 6-cyframi peselu pacjenta,
  • osoba udzielająca teleporady jest zobowiązana dokonać adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta o fakcie i efekcie realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

3)     W trakcie realizacji teleporady przez Lekarza POZ, w zależności od decyzji lekarza POZ i potrzeby pacjenta, na podstawie badania podmiotowego i po analizie posiadanej dokumentacji medycznej pacjenta, pacjent może otrzymać:

- e-receptę,

- e-skierowanie,

- e-zlecenie na wyroby medyczne (e-ZWM),

- e-zwolnienie chorobowe.

4) Lekarz poinformuje pacjenta o sposobie realizacji wystawionej e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, w oparciu o obowiązujące w podmiocie leczniczym ZWM-Malinka Sp. z o.o. stosowne Instrukcje realizacji w danym temacie,

5)   Instrukcje powyżej wymienione wraz z Informacją o sposobie realizacji zleceń na badania dodatkowe w naszym podmiocie leczniczym oraz z Instrukcja o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta, stanowią załączniki (w formie oddzielnych „podstron”) do niniejszego opracowania.

6)   Skargi, uwagi i wnioski, w przypadku nieprawidłowości funkcjonowania systemu teleporad, można składać bezpośrednio do Dyrektora ds. lecznictwa podmiotu leczniczego ZWM-Malinka Sp. z o.o. pod numerem telefonu:   77-4550116 (automatyczna sekretarka umożliwia nagrywanie „zleceń” w przypadku nieobecności odbierającego, prosimy zawsze o podawanie telefonu zwrotnego – oddzwonimy).

 

UWAGA (!)  wszystkie przeprowadzane rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, w przypadku braku akceptacji tej zasady, prosimy o kontakt osobisty z personelem naszych Przychodni.