Koordynator-opieka koordynowana w POZ

INFORMUJEMY:

Zgodnie z obowiązkiem każdego Świadczeniodawcy POZ, w oparciu o ZARZĄDZENIE Nr.160/2021/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30.09.2021r, w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z dniem 1 grudnia 2021r w podmiocie leczniczym ZWM-Malinka Sp. z o. o. powołano dwóch Koordynatorów, odrębnie dla pacjentów Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72, i odrębnie dla pacjentów Filii Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Sieradzkiej 3.

Koordynatorem dla pacjentów Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72 została Pani Jagoda Włodarczyk, dostępna dla pacjentów od dnia 1 grudnia 2021r osobiście w Rejestracji Poradni Ogólnej Przychodni lub pod numerem telefonu  503 908 089  w dni robocze, w godzinach 13.00-15.00.

Koordynatorem dla pacjentów Filii Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Sieradzkiej 3 została Pani Violetta Kołtun, dostępna dla pacjentów od dnia 1 grudnia 2021r osobiście w Rejestracji Poradni Ogólnej Filii lub pod numerem telefonu  503 908 153  w dni robocze, w godzinach 13.00-15.00.

 

Zakres i podstawy prawne Koordynacji opieki zdrowotnej w ramach POZ :

ZARZĄDZENIE  Nr. 160/2021/DSOZ

PREZESA  NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 30.09.2021r

w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Rozdział  3

Oddział  3.6

Koordynacja opieki

Paragraf  31.

 1. W procesie koordynacji opieki, o której mowa w art.14 ust.1 ustawy o poz, uczestniczy koordynator.
 2. Do zadań koordynatora należy budowanie relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w procesie koordynacji, w szczególności:

1)      koordynacja obiegu dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, w tym nadzór nad jej kompletnością,

2)      nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze świadczeniobiorcą i jego rodziną podczas procesu leczenia,

3)      ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki (min. profilaktyczne programy zdrowotne w poz),

4)      komunikacja pomiędzy personelem administracyjnych, a personelem medycznym zarówno podmiotu leczniczego, w którym jest zatrudniony oraz innych świadczeniodawców zaangażowanych w proces udzielania świadczeń,

5)      udzielanie informacji związanych z procesem koordynacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej,

6)      analiza i udział w doborze populacji świadczeniobiorców objętych opieką do odpowiednich interwencji zdrowotnych,

7)      monitorowanie realizacji indywidualnych planów opieki, o których mowa w art.14 ust.1 pkt.2 ustawy o poz.

 1. Świadczeniodawca zapewnia dostępność koordynatora (…) z uwzględnieniem zasad organizacji udzielania świadczeń oraz zgodnie z harmonogramem zasoby określonym w załączniku nr.1 do umowy.
 2. Liczbę osób objętych opieką koordynatora oblicza się na podstawie deklaracji wyboru lekarza poz z grupy wiekowej osób w wieku powyżej 24 roku życia.
 3. Zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką koordynatora w wymiarze 0,5 etatu przeliczeniowego nie powinna przekraczać 5000 osób.

 

USTAWA  z dnia 27 października 2017r   o podstawowej opiece zdrowotnej    (z późniejszymi zmianami)

Art.4

Koordynacja opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia polega na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i efektywności udzielanych świadczeń.

Art.5

 1. Koordynację, o której mowa w art.4, zapewnia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej „lekarzem POZ”, we współpracy z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, zwaną dalej „pielęgniarką POZ”, i położną podstawowej opieki zdrowotnej, zwaną dalej „położną POZ”.

Art.14

 1. W ramach koordynacji, o której mowa w art.4, świadczeniodawca zapewnia:

1)      profilaktyczną opiekę zdrowotną dostosowana do wieku i płci świadczeniobiorcy oraz zidentyfikowanych problemów zdrowotnych świadczeniobiorcy i populacji objętej opieką,

2)      badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.31 d ustawy o świadczeniach.

 1. Świadczeniodawca wyznacza osobę, do której zadań należy organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy miedzy osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.

Art.16

 1. Współpraca w ramach podstawowej opieki zdrowotnej polega na stałej wymianie informacji o świadczeniobiorcy oraz podejmowaniu wspólnych działań przez członków zespołu POZ, w zakresie niezbędnym do zachowania zdrowia, profilaktyki, rozpoznawania i leczenia chorób, pielęgnowania oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy.
 2. Informacje, o których mowa w ust.1, dotyczą w szczególności rozpoznania, sposobu leczenia, rokowań, ordynowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym okresu ich stosowania i sposobu dawkowania, oraz wyznaczonych wizyt, udzielonych i zaplanowanych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w innych niż podstawowa opieka zdrowotna zakresach świadczeń określonych w art.15 ust.2 ustawy o świadczeniach.

Art.18

 1. W ramach koordynacji, o której mowa w art.4, zespół POZ i poszczególni jej członkowie współpracują z :

1)      osobami udzielającymi świadczeniobiorcy świadczeń specjalistycznych, w rozumieniu ustawy o świadczeniach,

2)       przedstawicielami organizacji i instytucji działającymi na rzecz zdrowia oraz organami administracji publicznej,

3)      Dyrektorami szkół oraz innych placówek, o których mowa w art.2 pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe.

 1. Współpraca, o której mowa w ust.1 :

1)      pkt.1 – polega na udzielaniu porad, przekazywaniu informacji, o których mowa w art.16 ust.2, oraz podejmowaniu wspólnych działań w celu zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, rozpoznawania i leczenia chorób i rehabilitacji świadczeniobiorcy,

2)      pkt.2-3 – polega na podejmowaniu wspólnych działań w celu zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, w tym promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych.

 1. Członkowie zespołu POZ po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w ust.2 pkt.1, zapoznają się z nią i dołączają do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. Informacja ustna wymaga odnotowania w dokumentacji medycznej.