Prawo

LOGO-NZOZ-ZWM-Malinka

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018r rozporządzenia UE tzw. „RODO”

Szanowni  Pacjenci

Informujemy, że podmiot leczniczy ZWM-Malinka Sp. z o.o.  to spółka prawa handlowego, odpowiedzialna za prowadzenie działalności leczniczo-profilaktycznej z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, działalności profilaktycznej z zakresu Medycyny Pracy oraz działalności sprzedażowej (prowadzonej w Aptece NOWA) dla zarejestrowanych w Polsce produktów leczniczych oraz suplementów diety, wydawanych na receptę i bez recepty.

Spółka „ZWM-Malinka” została utworzona i działa według prawa polskiego, z siedzibą w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72  (wraz z podległą Filią w Opolu przy ul.Sieradzkiej 3).

W celu realizacji powyższych zadań, podmiot leczniczy ZWM-Malinka Sp. z o.o., jako Administrator zbioru danych osobowych swoich pacjentów, przetwarza posiadany zbiór wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wywiązywania się ze swoich zadań.

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  Pacjentów  jest :

 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r,
 • Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r,
 • Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017r,
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 • Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r
 • Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r

Jakie  dane  osobowe  Pacjentów  gromadzimy :

 • imię i nazwisko
 • pesel
 • data urodzenia – wiek
 • adres zamieszkania
 • telefon kontaktowy
 • płeć
 • informacje dotyczące szeroko pojętego stanu zdrowia, tak przeszłego jak i obecnego
 • informacje dotyczące działalności zawodowej pacjenta (m.in. zawód/stanowisko pracy/funkcja, miejsce pracy) i ewentualnie z tym związane zawodowe narażenia zdrowia

Udostępnianie   danych   osobowych   Pacjentów :

Dane osobowe Pacjentów są udostępniane innym podmiotom, upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, Prokuratura, Policja, Zakłady Ubezpieczeniowe, etc) – zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa, między innymi przez Ustawę z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe Pacjentów będą też udostępniane na podstawie Umowy/Porozumienia o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów, zawartej przez Administratora danych, ale wyłącznie w celu realizacji zadań leczniczo-profilaktycznych podmiotu leczniczego ZWM-Malinka Sp. z o.o. (np. realizacja badań diagnostycznych laboratoryjnych, badań RTG, transportu sanitarnego, konsultacji specjalistycznych, etc).

Dane osobowe Pacjentów nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa  pacjenta  i  informacje  dodatkowe

Dane osobowe i medyczne Pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony Ustawą z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentów przez Administratora danych, przysługuje Pacjentowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazanie Administratorowi danych osobowych Pacjentów jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego podmiot leczniczy realizuje świadczenia leczniczo-profilaktyczne.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator danych nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.)

Informacje kontaktowe
Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Spółka  ZWM-Malinka  Sp. z o.o. reprezentowana przez Zarząd Spółki, z siedzibą w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72 .

Możesz skontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres: boch@zwmmalinka.com.pl  lub telefonując pod numer: 77-4559765/99 w.234 lub 238.

Możesz również skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest pan Jacek Kruczek, pisząc na adres:   iodo@jacomp.pl

Spółka ZWM-Malinka Sp. z o.o. jest wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038252,  NIP: 754-26-62-853, Regon-531658412, jest zarejestrowana w Rejestrze podmiotów leczniczych Wojewody Opolskiego pod Nr. 9889, jest też Świadczeniodawcą Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o nr.08R/20319.

Z  poważaniem

Zarząd  Spółki  ZWM-Malinka  Sp. z o.o.

U W A G A :    

Informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r każdy pełnoletni pacjent ma prawo upoważnić inną osobę do wglądu do własnej dokumentacji medycznej oraz do uzyskiwania informacji o własnym stanie zdrowia, wypełniając stosowne Upoważnienie wg. poniższego wzoru:

 


                                                              UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisana/y :

……………………………………………………………………………………………………..

numer  PESEL (upoważniającego) …………………………………………………

upoważniam Panią/Pana :

……………………………………………………………………………………………………..

numer PESEL (upoważnionego)  …………………………………………………….

 • do wglądu do mojej dokumentacji medycznej i do odbioru kopii mojej dokumentacji medycznej

oraz

 • do odbioru recept lub zleceń wystawionych w ramach realizacji mojego prawa do świadczeń, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn.zm.)

Niniejsze upoważnienie jest bezterminowe i zostaje dołączone do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej upoważniającego – podstawa prawna: art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.)

 

—————————————————————–

data  i  czytelny  podpis  upoważniającego

 


Przychodnia

P R A W A   P A C J E N T A

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z Pacjentem.

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
Pacjent ma prawo do natychmiastowego świadczenia zdrowotnego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
Pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących – w sytuacji ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych.
Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii.

Prawo wyboru
Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo wyboru:

 • w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki i położnej;
 • w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – lekarza specjalisty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają umowę z NFZ;
 • w ramach leczenia stomatologicznego – lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ;
 • w ramach leczenia szpitalnego – dowolnego szpitala na terenie całej Polski, posiadającego umowę z NFZ.

Prawo do informacji
Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach, dlatego każda placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zobowiązana umieścić stosowną informację na temat praw pacjenta.
Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.
Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego.  Ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie przez niego w pełni zrozumiała.
Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.
Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji. Powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej.
W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.
Pacjent do ukończenia 16. roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia.

Prawo do wyrażenia zgody
Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
Jeżeli pacjent  nie ukończył 16 lat, jest całkowicie ubezwłasnowolniony, niezdolny do świadomego wyrażenia zgody,
Prawo do wyrażenia zgody ma jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku jego braku – opiekun faktyczny.
Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.
Pacjent  który nie ukończył 16 lat,  osoba ubezwłasnowolniona,  chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem,
ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo równoczesnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.
Zgoda lub odmowa powinna zostać poprzedzona przedstawieniem pacjentowi wyczerpującej informacji na temat planowanego, bądź już udzielanego świadczenia zdrowotnego.

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
Pacjent ma prawo do poufności – zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach.
Bez zgody pacjenta (lub zgody osoby sprawującej opiekę prawną nad pacjentem) nie wolno informować nikogo o jego stanie zdrowia.
Pacjent ma prawo wskazać komu będą przekazywane informacje objęte tajemnicą. Prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności – osoba udzielająca świadczeń ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.
Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi. Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.
Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
Pacjent przebywający w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu) ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty przechowywania ponosi zakład opieki zdrowotnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.
Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Pacjent przebywający w zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu), ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo do odmowy takiego kontaktu.
Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. opieka sprawowana nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu).
Jeżeli zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji powyższych praw, może obciążyć nimi pacjenta.
Wysokość opłaty rekompensującej wspomniane koszty ustala Kierownik (Dyrektor) zakładu, a informację o jej wysokości oraz sposobie jej ustalenia udostępnia się w lokalu zakładu opieki zdrowotnej.

Prawo do opieki duszpasterskiej
W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta zakład opieki zdrowotnej, w którym pacjent przebywa, jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.
Przestrzeganie i poszanowanie praw pacjenta jest jednym z podstawowych obowiązków świadczeniodawcy.
Kierownik (Dyrektor) zakładu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku niektórych praw także ze względu na możliwości organizacyjne zakładu.

Skargi pacjentów
Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może: – zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownictwa placówki; – złożyć skargę do świadczeniodawcy realizującego świadczenie; – złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta;
- zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej;
- skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania działania przez zakład, naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną;
- złożyć skargę do NFZ.
Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona  (§7 ust. 2 Regulaminu rozpatrywania skarg i wniosków w NFZ).
Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.
Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Odstąpienie od leczenia
W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta. Zwłoka w udzieleniu pomocy nie może jednak spowodować niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia pacjenta.
Jeżeli jednak lekarz podejmie taką decyzję, ma obowiązek: uprzedzić o tym fakcie pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego) z odpowiednim wyprzedzeniem;
wskazać pacjentowi lekarza lub zakład opieki zdrowotnej, w którym pacjent ma realne możliwości uzyskania świadczenia;
uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

Opracowanie:
Biuro Komunikacji Społecznej Centrali NFZ
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ